Terms of Service

Allmänna villkor

1. Definitioner

1.1 WOCODEA betyder den WOCODEA GmbH, Gertrude Fröhlich-Sandner-Strasse 2-4, Resco-work05 A- 110 0 Wien, FN 531122m handelsregistret av en domstol Wien VAT identifiering. Nr ATU75390907. WOCODEA erbjuder en onlineportal för riktad kontakt med nya kunder för registrerade företag.

1.2 Villkor betyder de allmänna villkoren.

1.3 Kontraktspartner avser alla företag som ingår en affärsrelation med WOCODEA.

1.4 WOCODEA plattform innebär de hemsida, vilket WOCODEA w drivs sjuk och vad WOCODEA den produkt laget ABO säljs till entreprenören. Den tyska, svenska och engelska plattformen finns på https://wocodea.com.

1.5 Singleuser- ABO innebär jen e App variant kodning är frilansare och enmansföretag. Med denna variant, den teckning och månadsavgifter faktureras online via Apple Inc. App Store [iTunes] eller Google LLC [Google Play Store] med hjälp av de betalningsuppgifter som av avtalspartner. De tre första rekommendationerna är gratis. Från den fjärde rekommendationen måste kunden slutföra enanvändarabonnemanget via app store innan han kommer till rekommendationen.

1.6 Team ABO betyder appvarianten som är tillgänglig för mer än en användare (t.ex. små och medelstora företag). Med denna variant sker fakturering direkt via WOCODEA. Den lägsta kontraktstiden är 12 månader. Avgifterna är i denna variant varje månad faktureras vara. Med denna variant finns det inget gratis testprenumeration.

2. Giltighet för A ALLMÄNNA villkor

2.1 De nuvarande villkoren gäller alla framtida och nuvarande juridiska transaktioner mellan avtalspartnern och WOCODEA. Villkor för avtalspartnern som avviker från eller kompletterar dessa allmänna villkor ska endast gälla med uttryckligt skriftligt samtycke från WOCODEA.

2.2 Om WOCODEA bör också ingå transaktioner med konsumenter i den mening som § 1 i konsument Protection Act, dessa villkor tillämpas med avvikelser regleras för konsumenttransaktioner.

2.3 Villkoren vid affärslokaler WOCODEA och är på den plattform https://wocodea.com både ur syn, och hålls redo för nedladdning.

2.4 Ett avtal mellan WOCODEA och den andra parten är endast genom skriftliga körningar ragsbestätigung av WOCODEA och en förhandsregistreringsuppsättning för varje kund via plattformen https://wocodea.com eller smarttelefonapplikation kräver. Vid d han registrerar villkoren måste uttryckligen erkännas.

2.5 WOCODEA kan ändra villkoren med en månads uppsägningstid om inga huvudprestandaförpliktelser och andra bestämmelser som är avgörande för den avtalspartnern (t.ex. uppsägningstiden) ändras till nackdel med avtalspartnern och förändringen är rimlig för avtalspartnern. Avtalspartnern informeras om en ändring av villkoren skriftligen eller via e-post. Om avtalspartner inte yttrar sig inom en månad skriftligen eller via e-post, är förändringen i villkoren för fördrag e s med WOCODEA.

2.6 S Korrespondens mellan entreprenören och WOCODEA har antingen skrivit om i dessa villkor adress angiven av WOCODEA eller av e -M ailadresse hello@wocodea.com.

3. Produktinformation

3.1 De produkter som säljs av WOCODEA ska delas upp i två huvudgrupper som visas i punkterna 1.5 och 1.6. Detta är å ena sidan abonnemanget för en användare och å andra sidan teamabonnemanget.

3.2 Målet för alla WOCODEA produkter som erbjuds är, den avtalspartner för att hjälpa nya kundfält för att öppna upp, där den andra parten från befintliga kunder av entreprenören på WOCODEA - plattform till potentiella nya kunder rekommenderas.

4. Avslutande av kontrakt

4.1 Engångsabonnemang

Bestämmelserna om avtalet för den enskilde användaren ABO beror på tillämpliga villkor i App Store för Apple Inc. [iTunes] eller Google LLC [Google Play Store].

4.2 Teamabonnemang

4.2.1 Efter att beställningsprocessen har avslutats lämnar den avtalsenliga partnern ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. När beställning via den WOCODEA plattform, görs detta genom att gå igenom de avsedda beställningssteg, som är indelade i följande steg:

a) Registra den WOCODEA - plattform;

b) B bekräfta beställningsprocessen genom att klicka på knappen för att betala nu / registrera dig nu i det sista steget i beställningsprocessen.

c) V eller det bindande som skickar beställningen, får entreprenören kontrollera data och korrigera misstag eller avbryta genom att stänga beställningsprocessen på webbläsaren.

4.3 Avtalet mellan WOCODEA och den andra parten avslutades med godkännandet av erbjudandet ( se avsnitt 4.2.1 ) av WOCODEA, med en bekräftelse, om. Denna bekräftelse är den avtalsslutande parten efter mottagandet av beställningen omedelbart genom en automatiskt genererad e- post som skickas. Den Orderbekräftelsen innehåller Bes telldaten den upphandlande parten och villkoren för WOCODEA.

4.4 Avtalspartnern måste kontrollera innehållet i orderbekräftelsen. Den avtalsslutande parten är skyldig att avvika från dem som han gjorde för att omedelbart rapporteras skriftligen. Annars kommer transaktionen som i WOCODEA bekräftade innehållet, på grund av användningen av produkten s från WOCODEA, om.

4.5 Avtalspartnern kan när som helst se den exakta omfattningen av de tjänster som erbjuds av WOCODEA på WOCODEA-plattformen. Avtalspartnern kan också se innehållet i sitt kontrakt på sitt användarkonto på WOCODEA-plattformen.

4.6 WOCODEA har rätt att avslå en ABO-order utan att ange skäl.

5. Uppsägning från kontraktet

5.1 Om avtalspartnern är en konsument har han rätt att dra sig ur ett avtal som ingåtts med WOCODEA inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Perioden börjar med att beställningsprocessen har slutförts på en av WOCODEA- plattformarna.

5.2 Denna ångerrätt för den avtalsslutande parten gäller inte om den avtalsslutande parten använder den tjänst som erbjuds av WOCODEA innan utträdesperiodens utgång och uttryckligen samtycker till den och erkänner att han avstår från sin ångerrätt innan utträdesperioden har löpt ut.

6. Kontraktsvaraktighet

6.1 Engångsabonnemang

Avtalets varaktighet, K ündigungsfrist och avslutningsdatum för den enskilda användaren ABO beror på tillämpliga villkor i App Store hos Apple Inc. [iTunes] eller Google LLC [Google Play Store].

6.2 TeamINmission

6.2.1 Minimikontraktperioden för teamabonnemanget är 12 månader. Efter en period på 12 månader, kan avtalsförhållandet avslutas av båda parter när som helst med tre månaders uppsägningstid vid slutet av månaden.

6.2.2 WOCODEA har rätt att för tidigt säga upp avtalsförhållandet före utgången av de 12 månaderna av en viktig anledning. I vilket fall som helst är ett viktigt skäl en kvalificerad betalningsfördröjning av avtalspartnern med två månatliga på varandra följande månader.

7. Garanti

7.1 De avtalade tjänsterna från WOCODEA utförs i enlighet med den WOCODEA- produkt som orderbekräftelsen bygger på. Mindre avvikelser från omfattningen av tjänster som erbjudandet eller orderbekräftelsen bygger på, och som inte påverkar den avsedda användningen, är irrelevanta och anses godkända i förväg. WOCODEA förbehåller sig uttryckligen rätten att göra ändringar och / eller förbättringar av de avtalade tjänsterna baserat på nya erfarenheter.

7.2 Allt innehåll i den bokade produkten skapades med lämplig specialistkunskap och omsorg, enligt WOCODEAs kunskap och övertygelse och uppdateras kontinuerligt.

7.3 WOCODEA strävar alltid efter att ta hänsyn till eventuella förändringar som är baserade på förändringar i marknadsförhållanden och att anpassa de tjänster som erbjuds i enlighet med detta inom rimlig tid. En garanti för anpassning av de erbjudna tjänsterna tar WOCODEA inte mot den upphandlande partnern.

7.4 Avtalsparten är medveten om att den tillfälligt störde tillgången på på grund av de tekniska egenskaperna hos den digitala datatekniken och Internet WOCODEA- erbjudna tjänster kan komma. Ansvar av WOCODEA för sådana störningar i tillgången på tjänster uttryckligen utesluts. Vid tekniska störningar kommer WOCODEA att återställa tillgängligheten så snabbt som möjligt i enlighet med tekniska och mänskliga resurser. Om restaureringen inte äger rum inom rimlig tid har den avtalsenliga parten rätt att dra sig ur avtalet med WOCODEA genom att fastställa en rimlig avtalsperiod. De tjänster som WOCODEA tillhandahåller till denna punkt ska betalas proportionellt av kontraktspartnern.

7.5 tjänster förseningar på grund av force majeure och på grund av händelser, i WOCODEA att tillhandahålla prestanda betydligt svårare eller omöjligt, har WOCODEA inte ansvarar för. Ansvar för resulterande skada är uttryckligen uteslutna.

7.6 Vid berättigade fel i produkten har WOCODEA rätt att korrigera felet inom en rimlig tid efter sitt val. Flera förbättringar är tillåtna. I händelse av snabb förbättring utesluts uttryckligen anspråk från den avtalsenliga partnern som går utöver förbättringen, såsom annullering av kontraktet (förändring) eller prisminskning.

7.7 Avtalspartnern måste se till att ett vanligt operativsystem för att använda kontot är installerat på avtalspartnerns enhet. Den avtalspartner måste säkerställa anslutningen på egen bekostnad och risk. Avtalspartnern förbinder sig att hålla säkerhetsstandarden för sin infrastruktur uppdaterad med den senaste tekniken.

7.8 När det gäller konsumenttransaktioner gäller ovannämnda bestämmelser i den mån de inte strider mot lagstadgade garantibestämmelser som är obligatoriska för konsumenter.

8. Ansvar

8.1 WOCODEA och deras juridiska ombud och agenter -liknande n uteslutande för ersättning av förutsebara skador orsakade grovt oaktsamhet eller avsiktligt var. Vid grov vårdslöshet är ansvaret begränsat till beställningens storlek. Ansvar för skador orsakade av lätt vårdslöshet är uttryckligen uteslutna.

8.2 WOCODEA ansvarar inte för indirekt skada, vinstförlust, förlust av ränta, utelämnad besparing, följd- och rent ekonomiskt förluster och skador från fordringar från tredje part.

9. Priser, betalningsvillkor och försenad betalning

9.1 Enkeltanvändarabonnemang

9.1.1 Betalningsprocessen för prenumerationen för en enskild användare sker direkt med operatören av appshoppen via användarkontot.

9.1.2 Så snart avtalspartnern har bekräftat köpet av appen i butiken debiteras användarkontot i butiken med motsvarande belopp. När det gäller prenumerationer i appen debiteras iTunes-kontot för kontraktspartnern efter bekräftelse av prenumerationen för en enskild användare i appen.

9.1.3 Återbetalning av arbete som utförts i App Store från Apple Inc. [iTunes] eller Google LLC [Google Play Store] n betalningar från WOCODEA är inte uteslutna. I detta avseende gäller de allmänna villkoren / användarvillkoren för butiksleverantörerna.

9.1.4 En 14 - dagars ångerrätt gäller för konsumenterna. Denna ångerrätt ska utövas uteslutande av butiksleverantörerna. I detta avseende gäller de allmänna villkoren / användarvillkoren för butiksleverantörerna.

9.1.5 Priserna fastställs enligt informationen i appbutikerna och de allmänna villkor som gäller i appbutikerna. De priser som anges i appbutikerna inkluderar moms och andra priskomponenter.

9.2 Teamabonnemang

9.2.1 On WOCODEA plattformen anges priserna är nettopriser och är plus lagstadgad n moms till entreprenören faktureras.

9.2.2 Månadsavgifterna betalas via WOCODEA-plattformen.

9.2.3 I händelse av fallissemang i st WOCODEA med titeln:

  • B ei entreprenörer butiker n: att debitera standardränta enligt § 456 UGB. WOCODEA är fritt att påstå alla ytterligare skador separat.
  • B ei konsumenttransaktioner: N efter valet av kompensation för faktiska skador eller lagstadgad ränta med ett belopp på 4% pa att debitera.
  • Ange påminnelse, inkasso och advokatkostnader i den mån de är nödvändiga för rätt rättsligt åtal. När det gäller affärstransaktioner, utan att det påverkar andra skuldförsäkringskostnader (i den mening som avses i avsnitt 1333 (2 ) ABGB ), inkluderar detta ett engångsbelopp på 40 euro.
  • E totalt ökande betalningar mot påminnelsekostnader och inkassokostnader och kostnader för en advokat eller rättslig återkrav, därefter den upplupna betalningsräntan och slutligen mot det utestående kapitalet.
  • W för att göra ytterligare varor och tjänster genom förskottsbetalningar eller säkerhetsberoende. I dessa fall har WOCODEA rätt att kräva ersättning för bristande prestanda eller att dra sig ur kontraktet utan att det påverkar eventuella skadeståndskrav.
  • B ei flera utestående skulder entreprenören som anländer kontanta överföringar från privat till ägna.
  • Att säga upp avtalsförhållandet i enlighet med punkt 6.2.2 av ett viktigt skäl.

9.3 Avtalspartnern har inte rätt att kompensera påstådda motkrav, även om de tas upp på grundval av klagomål, med anspråk från WOCODEA eller att vägra betalning, såvida de inte har lagligen fastställts. Förbudet mot kompensation och uteslutning av rätten till kvarhållning gäller inte konsumenttransaktioner.

10. Prestationsplats, jurisdiktion, tillämplig lag, delvis ogiltighet

10.1 stället för prestanda för alla tjänster från avtalsförhållanden med WOCODEA är WOCODEA huvudkontor i Wien.

10.2 För alla tvister som härrör från detta avtal, är behörig domstol i Wien uttryckligen överens i enlighet med § 104 JN.

10.3 Användningen av österrikisk lag är uttryckligen överens om mellan de avtalsslutande parterna - med undantag för referensnormerna för internationell privaträtt (t.ex. IPRG, Rom I-VO) och FN: s försäljningskonvention. Detta lagval gäller endast för en konsument i den mån det inte begränsar några obligatoriska lagbestämmelser i den stat där han är bosatt eller vanligt bosatt.

10.4 Om bestämmelser i dessa allmänna villkor är juridiskt ineffektiva, ogiltiga och / eller ogiltiga eller försvinner under deras varaktighet påverkar detta inte den juridiska giltigheten och giltigheten för de återstående bestämmelserna. I detta fall ska den juridiskt ineffektiva, ogiltiga och / eller ogiltiga (juridiskt ineffektiva, ogiltiga och / eller ogiltiga) bestämmelsen ersättas av en som är rättsligt effektiv och giltig och i dess ekonomiska effekt av den ersatta bestämmelsen - så långt det är möjligt och juridiskt tillåtet - motsvarar.

11. Samtycke

11.1 Uppgifterna relaterade till affärsförhållandet (särskilt namn, adress, telefon- och faxnummer, e-postadresser, faktureringsadress, betalnings- och bedövningsdata) lagras och behandlas elektroniskt av WOCODEA. Denna information kommer inte att lämnas ut till tredje part. WOCODEA kommer att vidta alla rimliga och rimliga åtgärder för att skydda den lagrade informationen.

11.2 Ett anspråk från avtalspartnern utesluts i händelse av att en tredje part får informationen på ett olagligt sätt trots tillräckliga skyddsåtgärder från WOCODEA.

11.3 Avtalspartnern samtycker härmed att foton och videor gjorda av avtalspartnern kan användas av WOCODEA för följande reklamändamål:

  • publicering på WOCODEA - webbplatsen https://wocodea.com;
  • publicering på WOCODEA- konton på sociala medier, t.ex. B. Facebook-sidan eller Instagram-kontot;
  • publicering på tryckta reklammedier n ("Flyer").

WOCODEA åtar sig att publicera foton och videoklipp utan den avtalspartners personliga data (namn, adress etc.).

11.4 Samtycket kan dras tillbaka när som helst. En återkallelse måste skickas via e-post till adressen som nämns under 2.6